Service i forbindelse med medlemskab af Ejby Antenneforening:

TV/radio signal:

 • Ejby Antenneforening (AF), har pligten til at sørge for et godt Tv-signal til dig som medlem.

Det betyder, at vi garanterer et signal på 58 DBµV ved analog signal og 52 DBµV ved digital signal, ved det første skillepunkt i huset.

 • Det første skillepunkt er for enden af stikledningen.
 • Fejlmelding sker til telefon 4440 5592, ud fra nedenstående:
 • Vi har påbegyndt reparation af evt. fejl indenfor 2 hverdage.
  Hvis fejlen har ramt flere medlemmer end 2, påbegyndes reparation af evt. fejl indenfor 6 timer under hensyntagen til vores servicekontrakts bestemmelser. Service udføres normalt indtil kl. 22.00
 • Fejl i din husinstallation tager vi os ikke af.
  Bestyrelsen kan dog udføre rådgivning, og der kan opkræves gebyr herfor.
 • Hvis din fejlmelding går videre til vores serviceleverandør, og han konstaterer at fejlen ligger i din husinstallation, er du pligtig til at godtgøre serviceleverandøren, for den udgift han har haft – altså betale regningen for tilkaldelse af en tekniker.
 • Pakkeskift fra en større pakke til en mindre pakke udføres til et kalenderkvartals skifte.
 • Pakkeskift fra en mindre pakke til en større pakke udføres inden for 14 dage.
 • Opsætning og indstilling af kanaler på TV og radio apparater kan ikke forventes udført.
 • Etablering af boligers interne antenneanlæg foranlediges udført af abonnenten, enten ved egen udførelse, hvor lån af egnet specialværktøj og køb af materialer, kan tilbydes af foreningen.
 • Alternativt anbefales udførelse ved foreningens servicefirma.
 • Yderligere oplysninger fås ved bestyrelsen.

Internet

 • Ved levering af internet, deles medlemmerne om en pt. 3000 MB forbindelse, Vi garanterer dermed ikke for nogen hastighed.
 • AF garanterer signal ud fra modem.
 • Hastigheden er afhængig af antal brugere på nettet.
 • Fejlmelding sker til telefon 4440 5592
 • Fejl der skyldes nedbrud af udstyr i hovedstationen, forventes fejlretning påbegyndt indenfor 6 timer under hensyntagen til vores servicekontrakts bestemmelser. Service udføres normalt indtil kl. 23.00
 • Såfremt fejlen skyldes modemmet, ombyttes denne uden vederlag hurtigst muligt. Har du selv været skyld i, at modem ikke fungerer mere, opkræves den til enhver tid gældende nypris for modemmet.
 • E-mail tilbydes vederlagsfrit til medlemmer, som abonnerer på Internet.
 • Opsætning af e-mail på medlemmers PC, tablets og smart-phones kan ikke forventes udført. Der henvises til vores vejledning på www.ejbynet.dk.

Aftalevilkår for tilkobling til Internet i Ejby Antenneforening.

1.0 Generelle bestemmelser:

1.1 Tilslutningen til, og brugen af, Internet og andre ydelser via Ejby Antenneforenings Net (Ejbynet) kræver, at man er medlem af Antenneforeningen. Tilslutningen følger adressen på samme måde som Radio- og TV tilslutningen.

1.2 Nærværende aftalevilkår er gældende for brugerens tilslutning til Internet og andre ydelser via Ejbynet. Ved tilslutning accepteres de til enhver tid gældende aftalevilkår.

1.3 Tilslutningen er personlig for brugeren og dennes husstand. Brugeren må ikke give andre adgang til at benytte tilslutningen.

1.4 Tilslutningen må ikke anvendes til erhvervsmæssigt formål (kræver særskilt aftale).

1.5 Foreningen forbeholder sig ret til at prioritere trafikken på nettet.

2.0 Tilslutningen

2.1 Tilslutningen etableres via et kabelmodem, som alene leveres af Ejby Antenneforening´s servicepartner. Der må ikke foretages indgreb i kabelmodemmet.

2.2 Der skal indbetales depositum for modemmet med tilhørende udstyr.

2.3 Brugeren er forpligtiget til at give Ejby Antenneforening oplysning om abonnentens netkortadresse.

2.4 Brugeren er selv ansvarlig for at beskytte sine data ved password således, at uvedkommende ikke kan komme ind på abonnentens Pc’er.

3.0 Brug af tilslutningen

3.1 Brugeren er forpligtiget til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften af anlægget, Ejby Antenneforening eller tredjemand. Brugeren skal følge Ejby Antenneforening`s anvisninger på installation og brug af tilslutningen. Ejby Antenneforening har ret til at foretage inspektion af tilslutningen.

4.0 Fejlafhjælpning

4.1 Brugeren kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på den af Ejby Antenneforening oplyste serviceadresse for den pågældende ydelse. Ejby Antenneforening´s servicepartner vil påbegynde afhjælpning indenfor normal arbejdstid uden ugrundet ophold. Såfremt brugeren begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i brugerens eget udstyr eller til brugerens fejlagtige anvendelse til tilslutningen, betales servicevederlag til servicepartneren i henhold til gældende takster på samme måde som ved TV og radioforsyningen.

4.2 Hvis brugeren tilslutter udstyr som medfører fejl på anlægget kan Ejby Antenneforening igangsætte fejlsøgning og udbedring. Brugeren hæfter for omkostningerne til udbedring og konsulentbistand.

5.0 Afbrydelse af tilslutningen

5.1 I tilfælde af brugerens væsentlige misligholdelse af forpligtigelser i henhold til denne aftale, er Ejby Antenneforening berettiget til uden varsel at afbryde brugerens forbindelse.

Ejby Antenneforening giver snarest herefter meddelelse til brugeren om lukningen og årsagen hertil. Følgende forhold anses bl.a. for væsentlige misligholdelser:

 • Brugeren undlader rettidigt at opfylde sine betalingsforpligtelser i henhold til abonnementsaftalen.
 • Brugeren medvirker til misbrug af nettets ressourcer eller funktioner, herunder spredning af virus og kædebreve samt vedvarende overforbrug
 • Brugeren opsætter mail eller web-server og foretager kontinuerlige videokonferencer eller foretager konstant downloadning af data, da sådanne og tilsvarende aktiviteter kan overbelaste den tilstedeværende båndbredde.

5.2 Ejby Antenneforening er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af tilslutningen.

6.0 Betalinger

6.1 Takster og årsabonnement fremgår af abonnementsaftalen. Ejby Antenneforening har ret til med 1 måneds varsel at ændre priser eller betalingsform. Ændringer meddeles brugeren via E-mail, brev, INFO kanalen eller på anden betryggende måde.

6.2 Abonnementsprisen, som er en fast afgift, betales månedligt, 1/4 årligt, halvårligt eller årligt sammen med antennekontingentet.

Beløbet betales 1 mdr. før dækningsperioden

7.0 Ansvar

7.1 Ejby Antenneforening påtager sig intet ansvar for:

 1. – driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til normal service og vedligeholdelse af anlægget.
 2. – brugerens anvendelse af tilslutningen, eller at resultatet heraf ikke opfylder brugerens behov eller forventninger.
 3. – direkte og indirekte tab som brugeren måtte lide.
 4. – andre forhold som anført i aftalen.
 5. – tab opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internet, selvom dette skyldes systembrud eller andre forhold hos Ejby Antenneforening.
 6. – fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til at brugeren har anvendt udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af Ejby Antenneforening eller, brugeren har foretaget indgreb i tilslutningen.
 7. – de data, som passerer via anlægget og tilslutningen. Brugeren er ansvarlig for, at tilslutningen samt de data der overføres via tilslutningen, ikke krænker gældende lovgivning.
 8. – at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer, forvansker eller ændre data.
 9. – force majeure.

7.2 Ved data kriminalitet udøvet via Ejby Antenneforening`s Net, vil forespørgsel fra politiet eller anden tilsvarende myndighed, medføre udlevering af brugers navn og adresse som anført på tilmeldingen.

7.3 Brugeren skal skadesløsholde Ejby Antenneforening for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod Ejby Antenneforening som følge af brugerens brug af tilslutningen.

7.4 En part er ikke ansvarlig for misligholdelse af forpligtigelser i henhold til aftalen, såfremt misligholdelsen skyldes forhold udenfor vedkommendes kontrol.

7.5 Brugerens brug af opkoblingen sker i enhver henseende på eget ansvar. Ejby Antenneforening kan ikke holdes ansvarlig for skader eller savn ved manglende signal. Ejby Antenneforening påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til brugerens data og systemer.

7.6 Brugerens er selv ansvarlig for alle eventuelle fejl og omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internettet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internet.

8.0 Ændringer i aftalevilkår

8.1 Ejby Antenneforening forbeholder sig ret til at ændre aftalevilkårene, herunder tekniske specifikationer samt funktioner, som tilslutningen giver brugeren mulighed for at anvende. Ændringerne skal meddeles med 30 dages forudgående varsel bortset fra ændringer, som skyldes pålæg afgivet af offentlige myndigheder, ændret lovgivning eller tilsvarende. Mindre ændringer af tekniske specifikationer og funktioner kan til enhver tid gives til brugeren på Ejby Antenneforening´s hjemmeside og evt. INFO-kanalen.

9.0 Aftalens løbetid

9.1 Med et skriftligt varsel på 1 måned op til et kalenderkvartal, kan aftalen opsiges af hver af parterne til udgangen af kalenderkvartalet.

9.2 Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales, såfremt medlemmet opsiger tilslutningen.

9.3 Udlånt modem, strømforsyning m.m skal returneres til Ejby Antenneforening før returnering af evt. depositum kan tilbagebetales. Depositum, eller dele heraf, kan ikke udbetales ved gæld til Ejby Antenneforening.

10.0 Øvrige bestemmelser.

10.1 Enhver tvist mellem parterne skal afgøres ved nærmeste retsinstans.

10.2 Abonnenten opnår ingen rettigheder over IP-adresse, ophavsretlig beskyttede værker, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, bortset fra hvad der udtrykkeligt fremgår af aftalevilkårene.

Ejby Antenneforening
Juni 2002.

Revideret august 2008.

Revideret oktober 2013.

Sidst revideret august 2022

Databeskyttelsespolitik